การเคหะแห่งชาติ ร่วมเวทีเสวนาโครงการ “รวมพล คนทำงาน ขบวนการชุมชน”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอภิสมา ฉัตรกิตติ์พิภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ กองแผนงานและมาตรฐานการบริหารชุมชน
เข้าร่วมเวทีเสวนาสรุปข้อค้นพบจากโครงการ “รวมพล คนทำงาน ขบวนการชุมชน” โดย สถาบัน
อาศรมศิลปี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 5 สถาบันอาศรมศิลปี ซึ่งเป็นเทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ และ
ชุมชนข้างเคียง อันนำไปสู่การสร้างเสริมทักษะ ความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพให้ชุมชนได้ตระหนัก และ
เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี อย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กับ
กลุ่มและนำไปหารายได้ให้กับชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content