การเคหะแห่งชาติ ผนึก “การประปานครหลวง” ยกระดับบริหารจัดการน้ำในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างอาชีพผู้อยู่อาศัยใน “โครงการอาคารเช่า” ทั่วประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ภายใต้ วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและการประปานครหลวงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการยกระดับการให้บริการประชาชน และส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งดูแลถังพักน้ำในอาคารให้สะอาด ลดปริมาณการใช้น้ำและค่าน้ำประปา ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ไม่มีตะกอนหรือสารปนเปื้อนเจือปน
สำหรับขอบเขตการให้บริการของ กปน. จะวางแผนการให้บริการออกแบบระบบประปา แนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาครบวงจร ได้แก่ สำรวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซ่อมแซม โยกย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ รวมทั้งออกใบรับรองระบบประปาสำหรับอาคารใหม่ของการเคหะแห่งชาติ อีกทั้งจัดทำประกาศนียบัตรรับรองน้ำสะอาดให้กับอาคารที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังจัดอบรมหลักสูตรช่างล้างถังพักน้ำให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็น “ช่างชุมชน” ได้อีกด้วย
“ความร่วมมือครั้งนี้ กปน. จะเข้ามาดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศในราคาพิเศษนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบน้ำประปาของแต่ละชุมชนแล้วที่สำคัญยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านทรัพยากรน้ำแก่ชุมชนการเคหะแห่งชาติ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content