“การเคหะแห่งชาติส่งมอบเล่มรายงาน โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่ องค์กรปกดรจงส่วนท้องถิ่นฯ จ.กาฟสินธุ์”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะทำงนฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และส่งมอบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ “โครงการส่งเสริมสมรรถะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปึงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประขาชน ภาคเอกชน
และคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ชองโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองของจังหวัด โดยทางสำนักงานจังหวัดกาพสินธุ์พร้อมบรรจุแผนงานโครงการที่ได้จากกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติของโครงกรฯ ไว้ในแผนพัฒนจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยจะขอให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เสนอแผนงานโครงการดังกล่าวให้สำนักงานจังหวัด ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ใด้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันแผนงานและ
โครงการสู่กรปฏิบัติให้กิดป็นรูปธรรมต่อไป ห้องประขุมผาเสวย ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content