“การประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ NECTEC”

เมื่ออังคารวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปทุมมา ชั้น 3 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ และ นางยุพา ประสพสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่าย กย.1 ได้ร่วมประชุมการบูรณาความร่วมมือเบื้องต้นกับ กับ ตร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)พร้อมด้วย นายนูริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาวุโสผู้ และ นายปกรณ์ สุพานิช นักวิเคราะห์ฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
เกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ และ HandSense เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชาภายใต้โครงการ
“บ้านเคหะสุขประชา” ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Nectes กับ กคช. ในการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการจากการวิจัยเทศโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในโครงการเศรษฐกิจสุขประชาภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” รวมทั้งขยายผลสู่โครงการอื่น ๆ ของ กคช. ในอนาคต

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content