การเคหะแห่งชาติแนะนำหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยในเคหะชุมชนแหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 1-2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายอภินพ เจริญสถาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน 1 และนายนิรันดร์ สินสมุทร เคหะจังหวัดชลบุรี
สาขา 3 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้าพบผู้นำชุมซนในพื้นที่โครงการเคหะชุมซนแหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 1-2 โดยมีผู้จัดการและคณะกรรมการนิติฯแหลมฉบัง 1,2,3 เข้ารับฟังการแนะนำหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือ แรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยในชุมซน โดยเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพทั้ง 8 สาขาอาชีพ อาทิ เกษตรกรรม การประกอบอาหาร และช่างฝีมือเฉพาะทาง เป็นต้น เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรม
จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อใช้ต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content