“ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดี
กับนักกีฬาชมรมเทเบิลเทนนิส”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางวราพร
จันทร์อำรุง
ผู้ช่วยผู้ว่าการการคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาชมรมเทเบิลเทนนิสของการเคหะ
แห่งชาติที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิสรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1-5
กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งมี 16 รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและมิตรภาพอันดีระหว่างองค์กร โดยชมรมเทเบิลเทนนิสของการเคหะ
แห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง ก และ ที่มหญิง ข รวม 4 รางวัล

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content