“การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมส่งเสริมแนวคิด
และอุดมการณ์การช่วยเหลือสังคม
และกลุ่มเปราะบางฯ”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์
ฤทธิณรงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางชณภา อินสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน 2 ร่วมประชุมหารือ “การส่งเสริมแนวคิดและอุดมการณ์การช่วยเหลือสังคมและกลุ่มเปราะบาง ตามแนวทางของมูลนิธิถือจี้ “
ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองกิจการอาสาสมัครภาคประชาสังคมและภาคีเครื่อข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือแนวทางการส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมและกลุ่มเปราะบางต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content