การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 โครงการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content