การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content