การเคหะแห่งชาติร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content