การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า
ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) และโครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นร้านสะดวกซื้อภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,730.80 ตารางเมตร และยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าภายในโครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 0-1-2.9 ไร่
สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่มาทำตามสัญญา ไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วน
ที่เกี่ยวของกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอซึ่งมีรายการแสดงที่ตั้ง วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หากภายหลังประกาศผู้ได้สิทธิแล้วก็ตาม ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นการเคหะแห่งชาติมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อเสนอของผู้นั้นในเวลาใดก็ได้

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคาผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7661 4746-9 และ 0 8438 4074 ในวันและเวลาทำการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content