การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายภาคีพัฒนา” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภายใต้งาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายภาคีพัฒนา” ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่บูรณาการแผนงานสวัสดิการชุมชนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content