การเคหะแห่งชาติและเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรับมอบโอนสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1 )

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content