การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง TOD บริเวณทะเลสาบคลองจั่น เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด “ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (TOD) พื้นที่บริเวณทะเลสาบ โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โดยมี ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายวัชระ จงสุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่นและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ถึงความเหมาะสมในการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้พร้อมรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลช ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content