การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3) บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย – ไทรน้อย) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้) บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (แฟลต) และบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งทีมแพทย์สาธารณสุขมาประจำ โดยนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรแต่ละโครงการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าดูแลผู้ป่วย ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มาใช้บริการ และการเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นที่ทำการศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากในชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) จึงถือเป็นต้นทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งแต่ละวันมีผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามารับการบำบัดรักษาเป็นประจำ เนื่องจากการไปรักษาที่โรงพยาบาลจะใช้ระยะเวลานานในการรอพบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ศูนย์ดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทำให้ผู้สูงอายุเดินทางมารับการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งคนในชุมชนและทีมแพทย์สาธารณสุขได้คอยให้ความช่วยเหลือ และยังได้พบปะกับคนวัยเดียวกันในชุมชนที่มารับการรักษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัยด้วยกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) จึงเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่นอกจากจะสร้างความสะดวกให้ผู้สูงอายุแล้วยังช่วยลดภาระของโรงพยาบาลได้อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content