การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 รักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารแฟลต 5 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดย นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง และนายประภาส สัมมาชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ล้าง ทำความสะอาดบริเวณอาคารแฟลต 5 และพื้นที่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคในชุมชน ทั้งยังช่วยลดจำนวนการแพร่พันธุ์ของประชากรหนูและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ

หลังจากนั้น นายเทพฤทธิ์ ได้ประชุมวางแผนการประเมินผลการดำเนินการกำจัดหนู รวมถึงจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการเคหะชุมชนดินแดงมีความสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยของชาวชุมชนดินแดงอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content