ข้อแตกต่างของ Privacy Policy กับ Privacy Notice

ข้อแตกต่างของ Privacy Policy กับ Privacy Notice

Privacy Policy
เป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายยังไม่ได้กำหนดให้ต้องทำ แต่หน่วยงานควรจัดทำ เพื่อประโยชน์การบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่สื่อสารถึงบุคคลภายในองค์กร จะใช้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Notice
เป็นการประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องแจ้ง ตามมาตรา 23 เป็นประกาศที่มีผลเฉพาะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content