การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

นายเอกพล เทพมณี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ติดถนนมหิดล ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองเชียงใหม่ (ทล.1141) ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 4-0-58.7 ไร่ สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เคยทิ้งงานที่ดำเนินการกับการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินการในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วไม่ทำตามสัญญา ไม่เคยเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือมีคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของการเคหะแห่งชาติ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมี หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอซึ่งมีรายการแสดงที่ตั้ง วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หากภายหลังประกาศผู้ได้สิทธิแล้วปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นการเคหะแห่งชาติมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อเสนอของผู้นั้น
ในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินการเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 7834 0 2351 7757 0 2351 6940 และสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5332 9799 800 และ
08 4387 3951 ในวันและเวลาทำการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content