“จุติ” รมว.พม.ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

“จุติ” รมว.พม.ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) กับ Ms. Maimunah Mohd Sharif, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN – Habitat) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

Ms. Sharif กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน UN – Habitat มาโดยตลอด ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวตอบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค สำหรับด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยแบบเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ ยังขอความร่วมมือ UN – Habitat ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการทำงานร่วมกับ NGO (Non Governmental Organizations) รวมทั้งแสดงเจตจำนงค์เสนอรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Urban Forum ในปี 2030

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content