รมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนไทยในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ในการประชุม WUF ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

รมว.พม. ชูรัฐบาลไทยยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความเสมอภาคในด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย ในการประชุม WUF ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้แทนคณะจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ร่วมกับผู้แทนจากนานาประเทศ ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ความยากจนและวิกฤตการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความเท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและสังคมที่ดี รัฐบาลไทยยึดมั่นในหลักธรรมมาธิบาล ความเสมอภาค ความเป็นกลางในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยพร้อมดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content