นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด – 19 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content