การเคหะแห่งชาติร่วมกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ในชุมชนบางโฉลง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน (SSC) ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวในชุมชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content