การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) จังหวัดพิษณุโลก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content