การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง จัดพิธีลงนามข้อตกลง
การส่งมอบ – รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน)
โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับ นายอนุรุธ บุญเหลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง
โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (กระแสบน) ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดสร้างเป็นบ้านแฝดสองชั้น จำนวน 272 หน่วย เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่เต็มโครงการแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อาทิ ถนนและทางเท้าในโครงการ ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำพร้อมส่วนควบ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ที่พักขยะ เป็นต้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนเข้ามาดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อยู่อาศัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content