กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนธนบุรี 3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ๔ มุมเมือง” ครั้งที่ 4 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนธนบุรี 3 เขตบางบางขุนเทียนกรุงเทพฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดที่จำป็นต่อการครองชี เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซี่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content