การเคหะแห่งชาติโดย สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content