การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้
ประจำชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นายนิวัฒน์
ดวงจิโน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ คณะจิตอาสาพระราชทาน และผู้อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ประกอบด้วย ต้นอินทนิล ต้นรวงผึ้ง และต้นสัก รวมทั้งสิ้น 30 ต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้เพื่อเก็บรักษาไว้สืบไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content