การเคหะแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content