การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแฟลตที่ 15 -16)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 7 (อาคารแฟลตที่ 15 – 16)  โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้นำตามธรรมชาติ และผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 15 – 16 เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณใต้อาคารแฟลตที่ 15 เคหะชุมชนดินแดง 1

            การประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2อาคารแปลง A1 และอาคารแปลง D1 ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบ และชี้แจงเรื่องการรับทราบสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง A1 และอาคารแปลง D1 การรับทราบข้อมูลเรื่องขอรับเงินชดเชยสิทธิ 400,000 บาท กรณีไม่ขอรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัย พร้อมบรรยาย เรื่อง “การอยู่อาศัยในอาคารสูงอย่างมีความสุข” ประกอบด้วย ระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 7 หมวด ได้แก่ การอยู่อาศัยในอาคารเช่าและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนรวม การต่อเติมหรือตกแต่งห้องเช่า การรักษาความสะอาด การใช้พื้นที่จอดรถ ค่าบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้ลิฟต์ และการปิดประกาศต่าง ๆ เป็นต้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content