“ผว. ย้ำ กคช. ต้องเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใส”ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content