การเคหะแห่งชาติหารือ อบต. บึงพระเพื่อประสานความร่วมมือ การมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content