การเคหะแห่งชาตินำ สบน. และทริส ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการ (Site Visit) เพื่อประเมินผลโครงการเงินกู้ “โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 และ 4 “

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content