บ้านเคหะสุขเกษม เพื่อชีวิตสุขสราญ

“บ้านเคหะสุขเกษม” โครงการบ้านเช่าระยะยาว ที่ต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู้อาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุข้าราชการเกษียณ และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปีขึ้นไป ให้มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยในช่วง
บั้นปลายชีวิต
การออกแบบโครงการเป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย อาทิการติดตั้งลิฟต์ทุกอาคาร
ศูนย์ดูแลสุขภาพ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ
ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 33 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าประมาณ
2,900 บาท / เดือน
ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem หรือสอบ
ถาม Call Center 1615

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content