คุณเคยคิดหรือไม่? ในวันที่คุณใช้ชีวิตมาถึงวัยเกษียณ แต่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง คุณจะทำอย่างไร?

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบ
โอกาสและความเท่าเทียมในการมีที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

“โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” หนึ่งในโครงการของ

การเคหะแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
และผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยในช่วง
บั้นปลายชีวิต

https://youtu.be/ymd9SvNKAJM

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content