รัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

ในการเตรียมการรองรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รัฐบาลยังคงเดินหน้าดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางมีที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ มีอาชีพที่ส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัว และชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

#การเคหะแห่งชาติ

#การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content