“การเคหะแห่งชาติ” ผนึก “ธอส.” ลงนามเอ็มโอยูสร้างความร่วมมือใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ร่วมแบ่งปันความรู้จากการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ และสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สำหรับระบบ A2S ธอส. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ซึ่งระบบ A2S ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง มากกว่านั้นคือการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน จากความร่วมมือกับ ธอส. จะตอบโจทย์ภารกิจของการเคหะแห่งชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่มากขึ้น ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบร่วมกัน “จากการลงนามในครั้งนี้ ธอส. จะอนุญาตให้การเคหะแห่งชาติ ใช้งานระบบสนับสนุนงานตรวจสอบของ ธอส. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และหากการเคหะแห่งชาติ จะพัฒนาระบบ A2S จากเดิม ก็จะต้องได้รับความยินยอมจาก ธอส. ก่อน” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย ——————————————-

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content