การเคหะแห่งชาติสร้างฝันเป็นจริง โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติสร้างฝันเป็นจริง โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

การเคหะแห่งชาติสร้างฝันเป็นจริง โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

มีอัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรก อยู่ที่ 1.50% โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -เป็นบุคคลสัญชาติไทย -เป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย -รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท/ครัวเรือน -หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามประกาศของการเคหะแห่งชาติ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานเคหะนครหลวง หรือสำนักงานเคหะจังหวัด สอบถามได้ที่ Call Center 1615

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็น “เครื่องมือทางการเงิน”
ที่จะช่วยผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น

#
การเคหะแห่งชาติ #การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content