ครบรอบ 49ปี การเคหะแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 746,000 หน่วย
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย และสร้างความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content