การเคหะแห่งชาติประชุมร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content