การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมโปรโมชัน “อยู่ฟรีไม่คิดค่าเช่า” ถึง 31 ม.ค. 65


การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรับภาระได้ เข้ามาทำสัญญาพร้อมเข้าอยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรับโปรโมชัน “อยู่ฟรีไม่คิดค่าเช่า” จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ก่อนหน้านี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มจะคลี่คลายคง แต่เมื่อสายพันธ์โอไมครอนเริ่มระบาดในประเทศไทย ทำให้ภาครัฐต้องประกาศ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงชะลอการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดให้จัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่ามากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมอบให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“ขณะนี้การเคหะแห่งชาติ เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมทำสัญญาและเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 138 หน่วย ตั้งอยู่ถนนนครสวรรค์ (ทางหลวง 208) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคราม ในอัตราค่าเช่า 1,800-2,000 บาท/เดือน และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 196 หน่วย ตั้งอยู่ถนนกำนันแดง ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในอัตราค่าเช่า 1,800-2,200 บาท/เดือน จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น มีพื้นที่
ใช้สอยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ภายในห้องพักอาศัยแบ่งเป็น 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบในรูปแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้ภายในห้องพักอาศัย”

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการ และทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัด มหาสารคาม โทร. 08 5485 6692 และสำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 08 4387 3956 ภายหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีโดย “อยู่ฟรีไม่คิดค่าเช่า” ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ) ทั้งนี้เริ่มชำระค่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), หลักฐานแสดงรายได้ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน)

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการที่ “การเคหะแห่งชาติ” ได้จัดทำขึ้นในพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวนรวม รวม 1,243 หน่วย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 196 หน่วย กาญจนบุรี 79 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย (ผู้เช่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน) นครสวรรค์ 196 หน่วย และลำปาง 229 หน่วย (ผู้เช่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน) ขนาดห้องพักอาศัย 28 และ 30 ตารางวา
ค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content