การเคหะแห่งชาติเข้าพบหน่วยงานภาคีเคลือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ (สลักได)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content