ฝันที่เป็นจริงของ “วัชระ อิ่มรบ” ผู้พิการทางสายตา กับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ … โอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

Compare listings

เปรียบเทียบ