ฝันที่เป็นจริงของ “วัชระ อิ่มรบ” ผู้พิการทางสายตา กับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ … โอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

https://youtu.be/OGAB3sSzwv0

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content