การเคหะแห่งชาติยุคใหม่พัฒนาและใส่ใจผู้อยู่อาศัยโดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะผลักดันทุกชุมชนของเราให้ก้าวไปสู่ Smart and Sustainable Community โดยการบูรณาการด้วยหลัก 3P ได้แก่ Profit (ผลกำไร) People (คุณภาพชีวิตของประชาชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อมที่ดี) โดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก “เพราะท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์และความสุขอย่างยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาตินั่นเอง”นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content