โครงการบ้านเคหะสุขประชา

จากเศรษฐกิจพอเพียง สู่เศรษฐกิจสุขประชา

ภารกิจของเราคือการทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทาโครงการบ้านเคหะสุขประชาขึ้นมาภายใต้แนวคิด “บ้านพร้อมอาชีพ” โดยน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพสู่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ในชุมชนจัดสรรพื้นที่ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ทั้งส่วนที่อยู่อาศัย พื้นที่ทากิน ที่จอดรถพื้นที่สีเขียว ฯลฯ พร้อมสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัย มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ

โครงการบ้านสุขประชาได้ก่อกาเนิดขึ้นมา โดยมีแนวคิดว่าจะต้องเป็นบ้านเช่าที่มีราคาถูก ประชาชนที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางสามารถจับต้องได้ และต้องมาพร้อมกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยกลุ่มอาชีพหลักของโครงการเคหะสุขประชาจะมีอยู่ 6 ประเภท
• เกษตรอินทรีย์ เช่น ปลูกพืชระยะสั้น ปลูกพืชล้มลุก ปลูกผลไม้ยืนต้น ฯลฯ
• ปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ฯลฯ
• อาชีพบริการ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) สร้างงานในชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
• ตลาด เช่น แผงตลาด
• อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น กระดาษสาน ดอกไม้จันทน์ เย็บผ้า ฯลฯ
• ศูนย์การค้า ปลีก-ส่ง เช่น Mini Mall คลังกระจายสินค้า

มอบโอกาสให้คุณทุกคน มีที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้

การเคหะแห่งชาติต้องการช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงกาหนดราคาค่าเช่าบ้านที่ประชาชนสามารถจับต้องได้โดยแบบบ้านในโครงการบ้านเคหะสุขประชามี 4 แบบ
• กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดินประมาณ 16 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน
• กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดินประมาณ 16 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน
• กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดินประมาณ 17.5 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน
• กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดินประมาณ 20 ตารางวา พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน

โครงการนาร่องบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง & ร่มเกล้า

การเคหะแห่งชาติ มีเป้าหมายจัดสร้าง โครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ส่งมอบปีละประมาณ 20,000 หน่วย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ ได้ดาเนินโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยกันแล้ว 2 โครงการ จานวนทั้งสิ้น 572 หน่วย
ได้แก่
โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย แบ่งเป็น
– บ้านแฝดชั้นเดียว 94 หน่วย
– บ้านสองชั้น 208 หน่วย
โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย แบ่งเป็น
– บ้านแฝดชั้นเดียว 86 หน่วย
– บ้านสองชั้น 184 หน่วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content