การเคหะแห่งชาติอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

“เป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ คือการให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้มีบ้านที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่มีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราใส่ใจในการอยู่อาศัยของประชาชน และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณสมอ”
นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content