การเคหะแห่งชาติผนึกกาลังตารวจภูธรภาค 1 ปราบปรามยาเสพติดสู่ “ชุมชนยั่งยืน”

การเคหะแห่งชาติ และ ตารวจภูธรภาค 1 จัดทาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรม และใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางดูแลผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content