พม. โดยการคหะแห่งชาติ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาการเคหะแห่งชาติ รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” (MSDHS Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (Internationa Anti – Corruption Day) เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส ใสสะอาดเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ไม่ยอมรับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจัง
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวง พม. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างระบบการทำงานภาครัฐ อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมมุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม.ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และห้องประชุมชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content