เริ่มแล้ว ส่งมอบ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา” โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางโครงการฯ ร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย โดย การเคหะแห่งชาติ สร้างบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

Compare listings

เปรียบเทียบ