พม. โดยการเคหะแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้การจัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1 – 2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/1 และ 2/2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content