การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content